STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w BACHOWICACH

 R o z d z i a ł   I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Bachowicach  zwane dalej  „OSP”.

2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z  7 kwietnia 1989 r.  – Prawo o stowarzy­szeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawy z  24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. nr 147, poz. 1229 tekst jed­nolity ze zm.),  a  także niniejszego statutu.

3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.

4. Siedzibą OSP jest Dom Strażaka w Bachowicach

§2

1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, miejscowości położone w gminie oraz w rejonie pomocy wzajemnej.

2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”

§3

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej, według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.

§4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może  zatrudniać pracowników.

R o z d z i a ł   I I

CELE, ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§5

Celami i zadaniami OSP są:

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym za­kresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,

2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń,

3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposo­bach ochrony przed nimi,

4) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadze­nia działalności kulturalnej i oświatowej,

5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniej­szego statutu,

6) działania na rzecz ochrony środowiska,

7) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.

8) Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

§6

Cele i zadania wymienione w § 5, OSP realizuje przez:

1) organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,

2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w spra­wach ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa,

3) organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,

4) prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziała­nie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,

5) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sek­cji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,

§7

1. Działalność określona w § 5 i § 6 jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowa¬dzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

2. Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.

3. Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest  w szczególności:

-udział w akcjach ratowniczych,

4. Przedmiotem działalności odpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest:

-organizowanie wystaw i imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,

5. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.

R o z d z i a ł   III

CZŁONKOWIE OSP, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie OSP dzielą się na:

1) członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

2) członków wspierających,

3) członków honorowych.

§9

Członkami zwyczajnymi OSP mogą być:

1) pełnoletni obywatele polscy i cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawieni praw publicznych,

2) małoletni w wieku od 16 do 18 lat oraz za zgodą opiekunów ustawowych małoletni poniżej 16 lat,  jeżeli  deklarują  czynne uczestnictwo w realizacji celów OSP.

§10

Członek zwyczajny aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę człon­kowską i składa przyrzeczenie następującej treści: „W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne”.

§11

1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 7 lat, uzy­skała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2. Członkom młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 do 18 lat przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz OSP oraz do komisji ds. młodzieży działających w Związku.

3. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej nie biorą udziału w akcjach ratowniczych.

 

§12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

1) wybierać i być wybieranymi do władz OSP z wyjątkiem młodzieży poniżej 16 roku życia,

2) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków OSP z prawem głosu,

3) wysuwać postulaty i wnioski wobec władz OSP,

4) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5) używać munduru, dystynkcji i odznak.

 

§13

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1) aktywne uczestniczenie w działalności OSP,

2) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu i innych uchwał władz OSP oraz uchwał władz Związku,

3) podnoszenie poziomu wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach,

4) dbanie o mienie OSP,

5) regularne opłacanie składek członkowskich.

§14

Spośród pełnoletnich członków zwyczajnych tworzy się zespół ratowniczy.

§15

Członkowstwo ustaje na skutek:

1.  skreślenia z listy lub wykluczenia członka zwyczajnego,

2. skreślenia z listy członków zwyczajnych dokonuje zarząd OSP w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
b) nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
c) śmierci.

3. wykluczenia członka zwyczajnego dokonuje zarząd OSP w następujących wypadkach:

a) prowadzenia działalności rażąco sprzecznej z niniejszym statutem,
b) popełnienia czynu, który dyskwalifikuje daną osobę jako członka OSP lub godzi w dobre imię OSP,

4. przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 lit. b  i w pkt. 3 zarząd OSP umożliwia członkowi zwyczajnemu złożenie wyjaśnienia na piśmie lub wygłoszenia jego treści  na posiedze­niu Zarządu,

5. od uchwały zarządu w sprawie, o której mowa w pkt. 2 lit. b i pkt. 3, członek OSP może w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu odwołać się do Walnego Zebrania Członków OSP, którego uchwała jest ostateczna,

6. do czasu rozpatrzenia odwołania członek zwyczajny nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiąz­ków określonych niniejszym statutem,

7. skreślenie z listy członków zobowiązuje do zwrotu umundurowania i innych przedmiotów należą­cych do OSP, a wydanych członkowi OSP do użytkowania.

§16

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamiesz­kania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swą zgodą zostanie przyjęta przez zarząd OSP.

2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości.

3. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w pracach i imprezach organi­zowanych przez OSP, a z głosem doradczym także w Walnym Zebraniu Członków OSP.

§17

1. Członkiem honorowym może zostać członek OSP, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków OSP.

2. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich .

3. Członkowie honorowi mają prawo wybierać i być wybierani do władz OSP                        

 R o z d z i a ł   I V WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§18

Władzami OSP są:

1) Walne Zebranie Członków OSP,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

§19

1. Uchwały władz OSP zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że przepisy niniej­szego statutu stanowią inaczej.

2. Uchwały dotyczące zmian we władzach OSP oraz w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości  powinny być podjęte w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§20

1. Wybory władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym.

2. Kadencja władz OSP trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.

3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

B. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OSP

§21

1. Walne Zebranie Członków OSP jest najwyższą władzą OSP.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków OSP, oprócz innych spraw wymienionych w niniej­szym statucie, należy:

a) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności OSP,

b) wysłuchanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności OSP,

c) udzielenia absolutorium Zarządowi OSP,

d) uchwalenie programu działania i budżetu OSP,

e) określenie przedmiotu prowadzonej przez OSP działalności gospodarczej,

f) wybór, spośród siebie Zarządu w liczbie 5 – 9 osób, z zachowaniem większości osób pełnolet­nich i odwołanie tego Zarządu,

g) wybór spośród siebie i odwołanie komisji rewizyjnej, w liczbie 3 osób,

h) uchwalenie statutu OSP lub jego zmiany,

i) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

j) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zwykły zarząd, w szczególno­ści nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia.

k) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

l) wybieranie spośród siebie delegatów w skład władz Związku,

ł) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku,

m) nadawanie członkostwa honorowego OSP,

n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu OSP.

§22

1. Walne Zebranie Członków OSP może być zwyczajne, sprawozdawcze oraz nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne  Zebranie członków OSP jest  zwoływane raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

3. Zwyczajne i sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd, który zawia­damia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed termi­nem zebrania.

§23

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP zwoływane jest przez Zarząd OSP:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej OSP,

c) na żądanie  ½  liczby członków OSP.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP powinno się odbyć w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od podjęcia inicjatywy lub zgłoszenia żądania.

3.Porządek nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP, spośród spraw określonych w § 20 ust. 2, ustala władza lub osoby uprawnione do żądania zwołania takiego zebrania.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP może odwołać członka Zarządu lub Komisji Rewizyj­nej przed upływem terminu kadencji władz OSP i powołać w te funkcje innych członków OSP do czasu przeprowadzenia zwyczajnego Walnego Zebrania Członków OSP.

§24

Przebieg Walnego Zebrania Członków OSP oraz podjęte na nim uchwały wpisuje się do księgi proto­kołów.

C. ZARZĄD

§25

1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarb­nika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika. Naczelnik sprawuje funkcję wiceprezesa.

2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu.

3.Wygaśnięcie funkcji członka Zarządu może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezy­gnacji.

§26

Do zadań Zarządu należy:

1) reprezentowanie interesów OSP,

2) realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania Członków OSP,

3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków OSP,

4) niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego o zmianie statutu oraz zmianach w składzie Za­rządu i Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie niezbędnych wyjaśnień organowi nadzorującemu,

6) opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zebraniu Członków OSP,

7) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych i innych zobowiązań majątkowych w zakresie zwykłego zarządu.

8) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.

9) przyznawanie wyróżniającym się członkom OSP dyplomów i nagród oraz występowanie z wnio­skami o przyznanie odznaczeń i odznak,

10) tworzenie zespołu ratowniczego,

11) organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sporto­wych,

12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,

14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu.

§27

Prezes Zarządu kieruje jego pracami i reprezentuje OSP.

§28

Posiedzenia Zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia Zarządu należy zapraszać przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP.

§29

Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

§30

1. Naczelnik kieruje zespołem ratowniczym jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

2. Do obowiązków naczelnika należy:

a) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań ratowniczych,

b) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków OSP, drużyny młodzieżowej i kobiecej,

c) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

d) kierowanie realizacją zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

e) kierowanie działaniami ratowniczymi prowadzonymi siłami OSP,

f) dysponowanie sprzętem ratowniczym OSP i nadzór nad jego sprawnością,

g) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości będą­cej siedzibą OSP oraz dotyczących wyposażenia ratowniczego OSP.

§31

Za wzorowe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować następu­jące wyróżnienia:

1) pochwałę ustną,

2) pochwałę w rozkazie naczelnika ,

3) wystąpienie do Zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

§32

Za niewłaściwe wykonanie zadań ratowniczych przez członków OSP naczelnik może stosować nastę­pujące środki dyscyplinarne:

1) upomnienie ustne,

2) naganę w rozkazie naczelnika ,

3) wystąpienie do Zarządu OSP o wykluczenie członka z OSP.

D. KOMISJA REWIZYJNA

§33

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,

b) składanie na Walnym Zebraniu Członków OSP sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz  z oceną działalności OSP,

c) przedstawianie Zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

d) wnioskowanie o udzielenie Zarządowi absolutorium.

2. Komisja Rewizyjna OSP może dokooptować do swojego składu nowych członków, na miejsce ustępujących, w liczbie nie przekraczającej 1/3 jej składu.

3. Wygaśnięcie funkcji członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić w wyniku złożenia przez niego pisemnej rezygnacji.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

a) być członkami Zarządu, małżonkami członków tego Zarządu ani pozostawać z członkami tego Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnie­nia,

b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wy­sokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagra­dzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. (Dz.U. Nr 26, poz. 306 ze zm.)

5. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej ma, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, skutek taki sam jak odwołanie zgodnie z § 23 ust. 4.

§34

Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

§35

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

R o z d z i a ł   V

MAJĄTEK, FUNDUSZE i DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA OSP

§36

1. Majątek i fundusze OSP powstają z:

a) składek członkowskich,

b) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

c) dochodów z majątku i imprez,

d) ofiarności publicznej,

e) wpływów z działalności gospodarczej, jeżeli OSP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami statutu.

2. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach i wyłącznie w rozmiarze służącym realizacji celów statutowych OSP.

3. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą w całości realizacji celów sta­tutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków OSP.

§37

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem OSP w stosunku do jego człon­ków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stop­nia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanym dalej „osobami bli­skimi”,

2) przekazywania majątku OSP na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następować by miało bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych,

3) wykorzystywania majątku OSP na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członko­wie OSP, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

R o z d z i a ł  V I

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

§38

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala Walne Zebranie Członków OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

§39

1. Wnioski o zmianę statutu i rozwiązanie OSP  może składać Zarząd OSP   z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

2. Zawiadomienie członków OSP o terminie Walnego Zebrania Członków OSP, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP, powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§40

1. W razie rozwiązania OSP, Walne Zebranie Członków OSP wyznacza komisję likwidacyjną w skła­dzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania Członków OSP, uchwałę o rozwiązaniu OSP podejmuje sąd rejestrowy, wyznaczając likwidatora.

2. Pozostały po rozwiązaniu OSP majątek, stanowiący jej własność przechodzi na wła­sność Urzędu Gminy w Spytkowicach . Sprzęt i urządzenia ratownicze będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.